Nghiên cứu, phân tích các chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam giai đoạn 2001-2005

Nhà nước

KX.05.05

Đặng Quốc Bảo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2001 - 01/01/2005

Nghiên cứu con người, Chỉ số HDI, Phát triển con người

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do  PGS.TS. Đặng Quốc Bảo chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Nội dung đề tài: Nghiên cứu làm rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề phát triển con người, phát triển nguồn lực con người và sự hình thành cách đo các chỉ số phát triển con người (HDI) của UNDP; Xây dựng các mô hình đo HDI, sử dụng phép đo quốc tế và đề xuất cách đo thích ứng vào hoàn cảnh Việt Nam: Bổ sung chiều cạnh đo mức an toàn xã hội vào các chiều cạnh đo kinh tế, giáo dục và tuổi thọ. Đề xuất một số phép đo tuổi thọ bình quân, số năm học trung bình, làm rõ nội hàm của chỉ số GDI (chỉ số phát triển con người bao quát nhân tố giới) và chỉ số HPI - 1 (chỉ số xác định mức nghèo khả năng phát triển con người) áp dụng vào Việt Nam. Tính toán một số chỉ số cấu thành HDI, GDI, HPI của Việt Nam theo các ưu tiên trong chính sách của quốc gia.; Đánh giá sự phát triển của các địa phương qua kết quả đo HDI của địa phương.

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do  PGS.TS. Đặng Quốc Bảo chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Nội dung đề tài: Nghiên cứu làm rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề phát triển con người, phát triển nguồn lực con người và sự hình thành cách đo các chỉ số phát triển con người (HDI) của UNDP; Xây dựng các mô hình đo HDI, sử dụng phép đo quốc tế và đề xuất cách đo thích ứng vào hoàn cảnh Việt Nam: Bổ sung chiều cạnh đo mức an toàn xã hội vào các chiều cạnh đo kinh tế, giáo dục và tuổi thọ. Đề xuất một số phép đo tuổi thọ bình quân, số năm học trung bình, làm rõ nội hàm của chỉ số GDI (chỉ số phát triển con người bao quát nhân tố giới) và chỉ số HPI - 1 (chỉ số xác định mức nghèo khả năng phát triển con người) áp dụng vào Việt Nam. Tính toán một số chỉ số cấu thành HDI, GDI, HPI của Việt Nam theo các ưu tiên trong chính sách của quốc gia.; Đánh giá sự phát triển của các địa phương qua kết quả đo HDI của địa phương.

Các tin khác

Nghiên cứu, phân tích các chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam giai đoạn 2001-2005

Nhà nước

KX.05.05

Đặng Quốc Bảo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2001 - 01/01/2005

Nghiên cứu con người, Chỉ số HDI, Phát triển con người

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do  PGS.TS. Đặng Quốc Bảo chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Nội dung đề tài: Nghiên cứu làm rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề phát triển con người, phát triển nguồn lực con người và sự hình thành cách đo các chỉ số phát triển con người (HDI) của UNDP; Xây dựng các mô hình đo HDI, sử dụng phép đo quốc tế và đề xuất cách đo thích ứng vào hoàn cảnh Việt Nam: Bổ sung chiều cạnh đo mức an toàn xã hội vào các chiều cạnh đo kinh tế, giáo dục và tuổi thọ. Đề xuất một số phép đo tuổi thọ bình quân, số năm học trung bình, làm rõ nội hàm của chỉ số GDI (chỉ số phát triển con người bao quát nhân tố giới) và chỉ số HPI - 1 (chỉ số xác định mức nghèo khả năng phát triển con người) áp dụng vào Việt Nam. Tính toán một số chỉ số cấu thành HDI, GDI, HPI của Việt Nam theo các ưu tiên trong chính sách của quốc gia.; Đánh giá sự phát triển của các địa phương qua kết quả đo HDI của địa phương.

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do  PGS.TS. Đặng Quốc Bảo chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Nội dung đề tài: Nghiên cứu làm rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề phát triển con người, phát triển nguồn lực con người và sự hình thành cách đo các chỉ số phát triển con người (HDI) của UNDP; Xây dựng các mô hình đo HDI, sử dụng phép đo quốc tế và đề xuất cách đo thích ứng vào hoàn cảnh Việt Nam: Bổ sung chiều cạnh đo mức an toàn xã hội vào các chiều cạnh đo kinh tế, giáo dục và tuổi thọ. Đề xuất một số phép đo tuổi thọ bình quân, số năm học trung bình, làm rõ nội hàm của chỉ số GDI (chỉ số phát triển con người bao quát nhân tố giới) và chỉ số HPI - 1 (chỉ số xác định mức nghèo khả năng phát triển con người) áp dụng vào Việt Nam. Tính toán một số chỉ số cấu thành HDI, GDI, HPI của Việt Nam theo các ưu tiên trong chính sách của quốc gia.; Đánh giá sự phát triển của các địa phương qua kết quả đo HDI của địa phương.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam