Xây dựng con người Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế

Nhà nước

KX.05.07

Phạm Minh Hạc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2001 - 01/01/2005

Nghiên cứu con người, Phát triển con người

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do GS.VS. TSKH. Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Cơ sở lý luận hình thành nhân cách, quan điểm giá trị và mô hình nhân cách theo định hướng XHCN; Nghiên cứu tính cách con người Việt Nam qua các tài liệu lịch sử; Nghiên cứu thái độ, quan điểm giá trị của người Việt Nam ở nước ngoài; Điều tra tìm hiểu sự thay đổi về quan điểm giá trị của người Việt Nam hiện nay; Đo đạc một số đặc điểm nhân cách của một số tầng lớp người Việt Nam hiện nay; Nghiên cứu một số vấn đề về tiềm năng con người. Kết quả nghiên cứu về mặt lý luận đã góp phần xây dựng mô hình con người Việt Nam theo định hướng XHCN và những giải pháp thực hiện (giáo dục), về mặt thực tiễn đã làm rõ những điểm mạnh và chưa mạnh cần khắc phục của người Việt Nam hiện nay khi đất nước thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập quốc tế.
Các tin khác

Xây dựng con người Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế

Nhà nước

KX.05.07

Phạm Minh Hạc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2001 - 01/01/2005

Nghiên cứu con người, Phát triển con người

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do GS.VS. TSKH. Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.05 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Cơ sở lý luận hình thành nhân cách, quan điểm giá trị và mô hình nhân cách theo định hướng XHCN; Nghiên cứu tính cách con người Việt Nam qua các tài liệu lịch sử; Nghiên cứu thái độ, quan điểm giá trị của người Việt Nam ở nước ngoài; Điều tra tìm hiểu sự thay đổi về quan điểm giá trị của người Việt Nam hiện nay; Đo đạc một số đặc điểm nhân cách của một số tầng lớp người Việt Nam hiện nay; Nghiên cứu một số vấn đề về tiềm năng con người. Kết quả nghiên cứu về mặt lý luận đã góp phần xây dựng mô hình con người Việt Nam theo định hướng XHCN và những giải pháp thực hiện (giáo dục), về mặt thực tiễn đã làm rõ những điểm mạnh và chưa mạnh cần khắc phục của người Việt Nam hiện nay khi đất nước thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập quốc tế.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam