Vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước

Nhà nước

Nguyễn Danh Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Chính sách Phát triển nông nghiệp nông thôn, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ, Viện Xã Hội Học

01/01/2007 - 01/01/2010

Nông dân, Nông thôn, Nông nghiệp

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010” do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì. Đề tài tập trung: (1) Làm rõ vấn đề mới của lý luận chính trị về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam trong đời sống chính trị, đời sống kinh tế, đời sống xã hội và đời sống văn hoá khi đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cao hơn về chất, chuyển mạnh từ một xã hội nông nghiệp, nông dân sang xã hội công nghiệp hiện đại, gắn chặt với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN và hướng tới xã hội dân sự định hướng XHCN ở Việt Nam dưới tác động ngày càng sâu rộng của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế cho giai đoạn chiến lược 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghiên cứu làm rõ mục tiêu, con đường phát triển nông thôn toàn diện, hài hoà, theo hướng hiện đại; (2) Làm rõ vị trí, vai trò của nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và những vấn đề bức xúc trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và xã hội nông thôn hiện nay, từ đó phát hiện những vấn đề lý luận chính trị đang vướng mắc đòi hỏi phải giải quyết; (3) Làm rõ cơ sở lý luận chính trị trong đường lối, chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông thôn toàn diện hài hoà, giải quyết mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, thành thị và nông thôn trong liên minh chính trị – kinh tế giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong điều kiện phát triển mới của đất nước.

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010” do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì. Đề tài tập trung: (1) Làm rõ vấn đề mới của lý luận chính trị về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam trong đời sống chính trị, đời sống kinh tế, đời sống xã hội và đời sống văn hoá khi đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cao hơn về chất, chuyển mạnh từ một xã hội nông nghiệp, nông dân sang xã hội công nghiệp hiện đại, gắn chặt với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN và hướng tới xã hội dân sự định hướng XHCN ở Việt Nam dưới tác động ngày càng sâu rộng của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế cho giai đoạn chiến lược 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghiên cứu làm rõ mục tiêu, con đường phát triển nông thôn toàn diện, hài hoà, theo hướng hiện đại; (2) Làm rõ vị trí, vai trò của nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và những vấn đề bức xúc trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và xã hội nông thôn hiện nay, từ đó phát hiện những vấn đề lý luận chính trị đang vướng mắc đòi hỏi phải giải quyết; (3) Làm rõ cơ sở lý luận chính trị trong đường lối, chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông thôn toàn diện hài hoà, giải quyết mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, thành thị và nông thôn trong liên minh chính trị – kinh tế giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong điều kiện phát triển mới của đất nước.

 Kết quả nghiên cứu cung cấp những luận cứ khoa học cho những vấn đề mới về lý luận chính trị liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân nhằm phục vụ việc nghiên cứu bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, xây dựng Chiến lược phát triển đất nước 2011- 2020 và soạn thảo các Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI.
Các tin khác

Vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước

Nhà nước

Nguyễn Danh Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Chính sách Phát triển nông nghiệp nông thôn, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ, Viện Xã Hội Học

01/01/2007 - 01/01/2010

Nông dân, Nông thôn, Nông nghiệp

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010” do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì. Đề tài tập trung: (1) Làm rõ vấn đề mới của lý luận chính trị về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam trong đời sống chính trị, đời sống kinh tế, đời sống xã hội và đời sống văn hoá khi đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cao hơn về chất, chuyển mạnh từ một xã hội nông nghiệp, nông dân sang xã hội công nghiệp hiện đại, gắn chặt với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN và hướng tới xã hội dân sự định hướng XHCN ở Việt Nam dưới tác động ngày càng sâu rộng của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế cho giai đoạn chiến lược 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghiên cứu làm rõ mục tiêu, con đường phát triển nông thôn toàn diện, hài hoà, theo hướng hiện đại; (2) Làm rõ vị trí, vai trò của nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và những vấn đề bức xúc trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và xã hội nông thôn hiện nay, từ đó phát hiện những vấn đề lý luận chính trị đang vướng mắc đòi hỏi phải giải quyết; (3) Làm rõ cơ sở lý luận chính trị trong đường lối, chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông thôn toàn diện hài hoà, giải quyết mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, thành thị và nông thôn trong liên minh chính trị – kinh tế giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong điều kiện phát triển mới của đất nước.

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010” do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì. Đề tài tập trung: (1) Làm rõ vấn đề mới của lý luận chính trị về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam trong đời sống chính trị, đời sống kinh tế, đời sống xã hội và đời sống văn hoá khi đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cao hơn về chất, chuyển mạnh từ một xã hội nông nghiệp, nông dân sang xã hội công nghiệp hiện đại, gắn chặt với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN và hướng tới xã hội dân sự định hướng XHCN ở Việt Nam dưới tác động ngày càng sâu rộng của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế cho giai đoạn chiến lược 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghiên cứu làm rõ mục tiêu, con đường phát triển nông thôn toàn diện, hài hoà, theo hướng hiện đại; (2) Làm rõ vị trí, vai trò của nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và những vấn đề bức xúc trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và xã hội nông thôn hiện nay, từ đó phát hiện những vấn đề lý luận chính trị đang vướng mắc đòi hỏi phải giải quyết; (3) Làm rõ cơ sở lý luận chính trị trong đường lối, chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông thôn toàn diện hài hoà, giải quyết mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, thành thị và nông thôn trong liên minh chính trị – kinh tế giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong điều kiện phát triển mới của đất nước.

 Kết quả nghiên cứu cung cấp những luận cứ khoa học cho những vấn đề mới về lý luận chính trị liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân nhằm phục vụ việc nghiên cứu bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, xây dựng Chiến lược phát triển đất nước 2011- 2020 và soạn thảo các Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam