Vai trò gia đình trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người

Nhà nước

KX.07.09

Lê Thi

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1992 - 01/01/1995

Phát triển con người, Vai trò gia đình, Gia đình

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do GS. Lê Thi  làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.07. Đề tài nghiên cứu về vai trò gia đình trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu trình bày các vấn đề sau: Một số quan điểm lý luận và phương pháp tiếp cận của đề tài; Sự phát triển của gia đình Việt Nam và chức năng giáo dục con người qua các giai đoạn lịch sử của đất nước; Gia đình Việt Nam và sự hình thành nhân cách con người trong tiến trình đổi mới của đất nước hiện nay; Sự hợp tác giữa gia đình với nhà trường và các tổ chức xã hội khác; Sự hỗ trợ của nhà nước trong chức năng xã hội hoá con người và các kiến nghị chính sách về vấn đề gia đình.
Các tin khác

Vai trò gia đình trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người

Nhà nước

KX.07.09

Lê Thi

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1992 - 01/01/1995

Phát triển con người, Vai trò gia đình, Gia đình

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do GS. Lê Thi  làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.07. Đề tài nghiên cứu về vai trò gia đình trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu trình bày các vấn đề sau: Một số quan điểm lý luận và phương pháp tiếp cận của đề tài; Sự phát triển của gia đình Việt Nam và chức năng giáo dục con người qua các giai đoạn lịch sử của đất nước; Gia đình Việt Nam và sự hình thành nhân cách con người trong tiến trình đổi mới của đất nước hiện nay; Sự hợp tác giữa gia đình với nhà trường và các tổ chức xã hội khác; Sự hỗ trợ của nhà nước trong chức năng xã hội hoá con người và các kiến nghị chính sách về vấn đề gia đình.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam