Điều tra về gia đình Việt Nam

Nhà nước

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Tổng cục Thống kê, Viện Gia đình và Giới

01/01/2006 - 01/01/2008

Điều tra xã hội học, Điều tra gia đình, Gia đình

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do Viện Gia đình và Giới (Viện KHXH Việt Nam), Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Tổng cục Thống kê phối hợp thực hiện. Dự án tập trung điều tra vào bốn nội dung điều tra chính là quan hệ gia đình, các giá trị và chuẩn mực gia đình, kinh tế gia đình và phúc lợi gia đình. Trong mỗi nội dung, điều tra tập trung vào những vấn đề cơ bản nhằm làm rõ thực trạng, thu thập thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách về gia đình.
Các tin khác

Điều tra về gia đình Việt Nam

Nhà nước

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Tổng cục Thống kê, Viện Gia đình và Giới

01/01/2006 - 01/01/2008

Điều tra xã hội học, Điều tra gia đình, Gia đình

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do Viện Gia đình và Giới (Viện KHXH Việt Nam), Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Tổng cục Thống kê phối hợp thực hiện. Dự án tập trung điều tra vào bốn nội dung điều tra chính là quan hệ gia đình, các giá trị và chuẩn mực gia đình, kinh tế gia đình và phúc lợi gia đình. Trong mỗi nội dung, điều tra tập trung vào những vấn đề cơ bản nhằm làm rõ thực trạng, thu thập thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách về gia đình.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam