Hệ quan điểm phát triển kinh tế trong định hướng XHCN ở Việt Nam

Nhà nước

KX.01.09.01

Lê Cao Đoàn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1999 - 02/10/2023

Kinh tế, Chiến lược phát triển kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do TS. Lê Cao Đoàn làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước KX.01.09. Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất hệ quan điểm phát triển kinh tế trong định hướng XHCN cho Việt Nam trong bối cảnh sự sụp đổ của CHXH hiện thực, yêu cầu về đổi mới CNXH nói chung trên thế giới đặt Liên Xô, Đông Âu và những nước đi theo con đường CNXH như Việt Nam cần sự lựa chọn con đường phát triển mới cho mình. Sự sụp đổ CNXH là sự phá sản một con đường phát triển kinh tế. Sự phá sản này làm cho hệ thống lý luận phát triển kinh tế trong các nước XHCN lâm vào thế khủng hoảng. Bắt đầu từ đầu mà đi lên? Tiến lên theo hướng nào và bằng con đường nào để thoát ra khỏi sự mắc kẹt trong bế tắc và đổ vỡ để có thể tiến kịp trào lưu phát triển kinh tế của thế giới? Đó là vấn đề thực tiễn và lý luận đặt ra cho nội dung nghiên cứu của Đề tài cần làm rõ. 
Các tin khác

Hệ quan điểm phát triển kinh tế trong định hướng XHCN ở Việt Nam

Nhà nước

KX.01.09.01

Lê Cao Đoàn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1999 - 02/10/2023

Kinh tế, Chiến lược phát triển kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do TS. Lê Cao Đoàn làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước KX.01.09. Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất hệ quan điểm phát triển kinh tế trong định hướng XHCN cho Việt Nam trong bối cảnh sự sụp đổ của CHXH hiện thực, yêu cầu về đổi mới CNXH nói chung trên thế giới đặt Liên Xô, Đông Âu và những nước đi theo con đường CNXH như Việt Nam cần sự lựa chọn con đường phát triển mới cho mình. Sự sụp đổ CNXH là sự phá sản một con đường phát triển kinh tế. Sự phá sản này làm cho hệ thống lý luận phát triển kinh tế trong các nước XHCN lâm vào thế khủng hoảng. Bắt đầu từ đầu mà đi lên? Tiến lên theo hướng nào và bằng con đường nào để thoát ra khỏi sự mắc kẹt trong bế tắc và đổ vỡ để có thể tiến kịp trào lưu phát triển kinh tế của thế giới? Đó là vấn đề thực tiễn và lý luận đặt ra cho nội dung nghiên cứu của Đề tài cần làm rõ. 
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam