Hệ quan điểm phát triển nông thôn toàn diện

Nhà nước

KX.08.01

Chử Văn Lâm

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1993 - 02/10/2023

Kinh tế nông thôn, Kinh tế, Nông thôn, Phát triển nông thôn

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do TS. Chử Văn Lâm chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước KX.08.  Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất hệ quan điểm phát triển nông thôn toàn diện, tập trung vào các vấn đề chủ yếu là mục tiêu, quan điểm, cơ cấu phát triển nông nghiệp và nông thôn, thông qua các nội dung nghiên cứu sau: (1)Triển vọng phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta trong sự phát triển chung của nền kinh tế 2000-2005: Thu nhập đầu người; Tỷ trọng nông nghiệp và tỷ trọng kinh tế nông thôn xét về tổng sản phẩm GDP của nền kinh tế; Tỷ trọng các ngành nghề trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn; Tỷ trọng lao động nông nghiệp và lao động nông thôn trong lao động của nền kinh tế, giữa thành thị và nông thôn; (2) Các điều kiện vật chất để đạt các mục tiêu mong muốn khác nhau: Đất đai, năng suất, ngành nghề; Triển vọng phát triển một số sản phẩm nông nghiệp quan trọng và khả năng xuất khẩu. (3) Các quan điểm hình thành cơ cấu sản xuất, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu vùng để đạt các mục tiêu đặt ra.
Các tin khác

Hệ quan điểm phát triển nông thôn toàn diện

Nhà nước

KX.08.01

Chử Văn Lâm

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1993 - 02/10/2023

Kinh tế nông thôn, Kinh tế, Nông thôn, Phát triển nông thôn

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do TS. Chử Văn Lâm chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước KX.08.  Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất hệ quan điểm phát triển nông thôn toàn diện, tập trung vào các vấn đề chủ yếu là mục tiêu, quan điểm, cơ cấu phát triển nông nghiệp và nông thôn, thông qua các nội dung nghiên cứu sau: (1)Triển vọng phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta trong sự phát triển chung của nền kinh tế 2000-2005: Thu nhập đầu người; Tỷ trọng nông nghiệp và tỷ trọng kinh tế nông thôn xét về tổng sản phẩm GDP của nền kinh tế; Tỷ trọng các ngành nghề trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn; Tỷ trọng lao động nông nghiệp và lao động nông thôn trong lao động của nền kinh tế, giữa thành thị và nông thôn; (2) Các điều kiện vật chất để đạt các mục tiêu mong muốn khác nhau: Đất đai, năng suất, ngành nghề; Triển vọng phát triển một số sản phẩm nông nghiệp quan trọng và khả năng xuất khẩu. (3) Các quan điểm hình thành cơ cấu sản xuất, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu vùng để đạt các mục tiêu đặt ra.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam