Những quan điểm phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Nhà nước

Lê Cao Đoàn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1999 - 02/10/2023

Chiến lược phát triển kinh tế, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do TS. Lê Cao Đoàn làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.01. Công trình nghiên cứu này nhằm luận giải con đường phát triển rút ngắn nền kinh tế của Việt Nam trên cơ sở thiết lập được một hệ quan điểm phát triển phù hợp với tiến trình phát triển hiện đại, mang tính chất chung, tổng quát của thế giới ngày nay đồng thời phản ánh được tiến trình phát triển đặc thù của nền kinh tế Việt Nam. Phát triển và chủ nghĩa xã hội, đó là hai vấn đề cơ bản hay là hai mặt của tiến trình xã hội của Việt Nam hiện đại. Công trình nghiên cứu này không chỉ luận giải từng mặt riêng biệt, mà còn xem xét chúng trong một thể thống nhất. Phát triển là quá trình nội sinh có tính chất lịch sử tự nhiên của tiến trình kinh tế-xã hội. Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, là định hướng của quá trình phát triển.   
Các tin khác

Những quan điểm phát triển kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Nhà nước

Lê Cao Đoàn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1999 - 02/10/2023

Chiến lược phát triển kinh tế, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do TS. Lê Cao Đoàn làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX.01. Công trình nghiên cứu này nhằm luận giải con đường phát triển rút ngắn nền kinh tế của Việt Nam trên cơ sở thiết lập được một hệ quan điểm phát triển phù hợp với tiến trình phát triển hiện đại, mang tính chất chung, tổng quát của thế giới ngày nay đồng thời phản ánh được tiến trình phát triển đặc thù của nền kinh tế Việt Nam. Phát triển và chủ nghĩa xã hội, đó là hai vấn đề cơ bản hay là hai mặt của tiến trình xã hội của Việt Nam hiện đại. Công trình nghiên cứu này không chỉ luận giải từng mặt riêng biệt, mà còn xem xét chúng trong một thể thống nhất. Phát triển là quá trình nội sinh có tính chất lịch sử tự nhiên của tiến trình kinh tế-xã hội. Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, là định hướng của quá trình phát triển.   
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam