Xu hướng toàn cầu hoá và tác động của nó đến Việt Nam

Nhà nước

Đỗ Hoài Nam, Trần Đình Thiên

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1999 - 02/10/2023

Hội nhập quốc tế, Toàn cầu hoá, Tác động toàn cầu hoá

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS. TS. Đỗ Hoài Nam, TS. Trần Đình Thiên làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu các vấn đề: xu hướng toàn cầu hoá - thực chất, triển vọng và tác động của toàn cầu hoá đến sự phát triển của Việt Nam; Đề xuất những ý kiến sơ bộ: hình dung khung tổng quát của vấn đề, nêu các luận đề mang tính gợi mở, rút ra một số kết luận ban đầu...
Các tin khác

Xu hướng toàn cầu hoá và tác động của nó đến Việt Nam

Nhà nước

Đỗ Hoài Nam, Trần Đình Thiên

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1999 - 02/10/2023

Hội nhập quốc tế, Toàn cầu hoá, Tác động toàn cầu hoá

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS. TS. Đỗ Hoài Nam, TS. Trần Đình Thiên làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu các vấn đề: xu hướng toàn cầu hoá - thực chất, triển vọng và tác động của toàn cầu hoá đến sự phát triển của Việt Nam; Đề xuất những ý kiến sơ bộ: hình dung khung tổng quát của vấn đề, nêu các luận đề mang tính gợi mở, rút ra một số kết luận ban đầu...
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam