Về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nhà nước

KHXH.01.01

Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương

01/01/2001 - 02/10/2023

Chính trị, Chủ nghĩa xã hội

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước. Đề tài là một nhánh của đề tài cấp nhà nước KHXH.01. Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài trình bày 3 phần. Phần 1. Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Phần 2. Chủ nghĩa xã hội và đổi mới. Phần 3. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện lịch sử mới.
Các tin khác

Về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nhà nước

KHXH.01.01

Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương

01/01/2001 - 02/10/2023

Chính trị, Chủ nghĩa xã hội

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước. Đề tài là một nhánh của đề tài cấp nhà nước KHXH.01. Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài trình bày 3 phần. Phần 1. Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Phần 2. Chủ nghĩa xã hội và đổi mới. Phần 3. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện lịch sử mới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam