Chính sách di dân trong quá trình phát triển KT-XH ở các tỉnh miền núi

Nhà nước

Đặng Nguyên Anh

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2002 - 01/01/2004

Di dân, Kinh tế-xã hội miền núi

Nội dung:

Nội dung đang cập nhật.

Nội dung đang cập nhật.

(Nguồn: “Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia- 50 năm xây dựng và phát triển”, 2003)  

Chính sách di dân trong quá trình phát triển KT-XH ở các tỉnh miền núi

Nhà nước

Đặng Nguyên Anh

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2002 - 01/01/2004

Di dân, Kinh tế-xã hội miền núi

Nội dung:

Nội dung đang cập nhật.

Nội dung đang cập nhật.

(Nguồn: “Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia- 50 năm xây dựng và phát triển”, 2003)  

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam