Liên kết ASEAN trong thập niên đầu thế kỷ XXI

Nhà nước

Phạm Đức Thành

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2001 - 01/01/2003

Hợp tác quốc tế, Liên kết quốc tế, ASEAN

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Phạm Đức Thành. Nội dung đang được cập nhật.

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Phạm Đức Thành. Nội dung đang được cập nhật.

 

Liên kết ASEAN trong thập niên đầu thế kỷ XXI

Nhà nước

Phạm Đức Thành

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2001 - 01/01/2003

Hợp tác quốc tế, Liên kết quốc tế, ASEAN

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Phạm Đức Thành. Nội dung đang được cập nhật.

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Phạm Đức Thành. Nội dung đang được cập nhật.

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam