Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Nhà nước

Đỗ Quang Hưng

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2001 - 01/01/2003

Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : GS.TS. Đỗ Quang Hưng. Nội dung đang cập nhật.

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : GS.TS. Đỗ Quang Hưng. Nội dung đang cập nhật.

Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Nhà nước

Đỗ Quang Hưng

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2001 - 01/01/2003

Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : GS.TS. Đỗ Quang Hưng. Nội dung đang cập nhật.

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : GS.TS. Đỗ Quang Hưng. Nội dung đang cập nhật.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam