Xây dựng luận cứ khoa học cho việc biên soạn bộ Từ điển tiếng Việt cỡ lớn

Nhà nước

Lý Toàn Thắng

Viện Ngôn ngữ học

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2000 - 01/01/2001

Biên soạn từ điển, Ngôn ngữ, Từ điển tiếng Việt

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Lý Toàn Thắng. Nội dung đang cập nhật

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Lý Toàn Thắng. Nội dung đang cập nhật

Xây dựng luận cứ khoa học cho việc biên soạn bộ Từ điển tiếng Việt cỡ lớn

Nhà nước

Lý Toàn Thắng

Viện Ngôn ngữ học

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2000 - 01/01/2001

Biên soạn từ điển, Ngôn ngữ, Từ điển tiếng Việt

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Lý Toàn Thắng. Nội dung đang cập nhật

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Lý Toàn Thắng. Nội dung đang cập nhật

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam