Quá trình gia nhập tổ chức Thương mại thế giới của Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nhà nước

Võ Đại Lược

Viện Kinh tế Thế giới

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/2001 - 01/01/2003

Hội nhập kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Gia nhập WTO

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Võ Đại Lược. Nội dung đang cập nhật

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Võ Đại Lược. Nội dung đang cập nhật

Quá trình gia nhập tổ chức Thương mại thế giới của Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nhà nước

Võ Đại Lược

Viện Kinh tế Thế giới

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/2001 - 01/01/2003

Hội nhập kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Gia nhập WTO

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Võ Đại Lược. Nội dung đang cập nhật

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Võ Đại Lược. Nội dung đang cập nhật

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam