Lịch sử Văn học Việt Nam

Nhà nước

Hà Minh Đức

Viện văn học

Viện văn học

01/01/2001 - 01/01/2005

Lịch sử văn học, Văn học

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Hà Minh Đức. Nội dung đang cập nhật

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Hà Minh Đức. Nội dung đang cập nhật

Lịch sử Văn học Việt Nam

Nhà nước

Hà Minh Đức

Viện văn học

Viện văn học

01/01/2001 - 01/01/2005

Lịch sử văn học, Văn học

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Hà Minh Đức. Nội dung đang cập nhật

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : Hà Minh Đức. Nội dung đang cập nhật

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam