Các giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực công nghiệp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Nhà nước

Trương Thị Minh Sâm

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/2000 - 01/01/2002

Lao động, Nguồn nhân lực, Công nghiệp

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : TS Trương Thị Minh Sâm. Nội dung đang cập nhật

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : TS Trương Thị Minh Sâm. Nội dung đang cập nhật

Các giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực công nghiệp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Nhà nước

Trương Thị Minh Sâm

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/2000 - 01/01/2002

Lao động, Nguồn nhân lực, Công nghiệp

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : TS Trương Thị Minh Sâm. Nội dung đang cập nhật

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : TS Trương Thị Minh Sâm. Nội dung đang cập nhật

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam