Những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp lý của quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế khu vực của Việt Nam

Nhà nước

Đào Trí Úc

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1998 - 01/01/1999

Pháp luật, Hội nhập quốc tế

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : PGS.TSKH. Đào Trí Úc. Nội dung đang cập nhật

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : PGS.TSKH. Đào Trí Úc. Nội dung đang cập nhật

Những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp lý của quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế khu vực của Việt Nam

Nhà nước

Đào Trí Úc

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1998 - 01/01/1999

Pháp luật, Hội nhập quốc tế

Nội dung:

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : PGS.TSKH. Đào Trí Úc. Nội dung đang cập nhật

Đề tài độc lập cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài : PGS.TSKH. Đào Trí Úc. Nội dung đang cập nhật

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam