Những nhân tố tác động đến sự biến đổi văn hóa Việt thập niên đầu thế kỉ XXI (2001 - 2010)

Bộ

Đỗ Lan Phương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hoá, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Lan Phương. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương: Chương 1: Sự phát triển kinh tế - xã hội; Chương 2: Sự phục hưng văn hóa truyền thống; Chương 3: Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Chương 4: Giao lưu văn hóa.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Lan Phương. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương: Chương 1: Sự phát triển kinh tế - xã hội; Chương 2: Sự phục hưng văn hóa truyền thống; Chương 3: Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Chương 4: Giao lưu văn hóa.

Các tin khác

Những nhân tố tác động đến sự biến đổi văn hóa Việt thập niên đầu thế kỉ XXI (2001 - 2010)

Bộ

Đỗ Lan Phương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hoá, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Lan Phương. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương: Chương 1: Sự phát triển kinh tế - xã hội; Chương 2: Sự phục hưng văn hóa truyền thống; Chương 3: Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Chương 4: Giao lưu văn hóa.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Lan Phương. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương: Chương 1: Sự phát triển kinh tế - xã hội; Chương 2: Sự phục hưng văn hóa truyền thống; Chương 3: Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Chương 4: Giao lưu văn hóa.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam