Nguyễn Văn Minh, Vương Xuân Tình
Dân tộc học
CT.09-33-07
Phạm Văn Tình
Từ điển, Từ điển bách khoa
Nguyễn Ngọc Mai
Phát triển con người, Việt Nam, Xã hội học
Phạm Hồng Tiến
Nguyễn Thị Tố Quyên
Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân, Tăng trưởng kinh tế
Nguyễn Thị Hoa, Phan Thị Mai Hương
Tâm lý học
CT-09-28-07
Lê Thị Thanh Hương
Chính trị, Kinh tế
CT 09-28-06
Nguyễn Ngọc Lan
Chính trị, Kinh tế
CT 09-12-02
Trương Đăng Dung
Lý luận văn học, Văn học
Nguyễn Thị Phương Châm, Trương Thị Minh Hằng
Nông thôn, Văn hoá, Việt Nam
Nguyễn Văn Minh, Vương Xuân Tình
Dân tộc học
CT.09-33-07
Phạm Văn Tình
Từ điển, Từ điển bách khoa
Nguyễn Ngọc Mai
Phát triển con người, Việt Nam, Xã hội học
Phạm Hồng Tiến
Nguyễn Thị Tố Quyên
Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân, Tăng trưởng kinh tế
Nguyễn Thị Hoa, Phan Thị Mai Hương
Tâm lý học
CT-09-28-07
Lê Thị Thanh Hương
Chính trị, Kinh tế
CT 09-28-06
Nguyễn Ngọc Lan
Chính trị, Kinh tế
CT 09-12-02
Trương Đăng Dung
Lý luận văn học, Văn học
Nguyễn Thị Phương Châm, Trương Thị Minh Hằng
Nông thôn, Văn hoá, Việt Nam
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam