CT 09-27-04
Trần Quang Minh
Chính trị, Kinh tế, Nhật Bản
Đỗ Lan Phương
Văn hoá, Việt Nam
Đào Trí Úc
Nhà nước pháp quyền, Pháp luật
Hà Minh Đức
Việt Nam, Thơ
Nguyễn Xuân Thắng
Công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử, Website
Mai Quỳnh Nam
Phát triển con người
CT 09-20-07
Phạm Thị Trầm và Nguyễn Song Tùng
Biến đổi khí hậu, Môi trường, Phát triển bền vững
Đỗ Thiên Kính
Cơ cấu xã hội, Xã hội học
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Tôn giáo
CT 09-16-02
Nguyễn Như Phát
Nhà nước pháp quyền, Pháp luật
CT 09-27-04
Trần Quang Minh
Chính trị, Kinh tế, Nhật Bản
Đỗ Lan Phương
Văn hoá, Việt Nam
Đào Trí Úc
Nhà nước pháp quyền, Pháp luật
Hà Minh Đức
Việt Nam, Thơ
Nguyễn Xuân Thắng
Công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử, Website
Mai Quỳnh Nam
Phát triển con người
CT 09-20-07
Phạm Thị Trầm và Nguyễn Song Tùng
Biến đổi khí hậu, Môi trường, Phát triển bền vững
Đỗ Thiên Kính
Cơ cấu xã hội, Xã hội học
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Tôn giáo
CT 09-16-02
Nguyễn Như Phát
Nhà nước pháp quyền, Pháp luật
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam