Nguyễn Lân Cường
Khảo cổ học
Nguyễn Thế Nghĩa
Đầu tư nước ngoài, Người Việt nam định cư nước ngoài
Hà Thị Mai Hiên
Pháp luật
Xã hội học, Dân chủ
Hoàng Văn Hành
Ngôn ngữ học
Trần Thị Vinh
Lịch sử
Hồ Hoàng Hoa
Văn hóa
Trịnh Hoà Bình
Xã hội học, Y tế, Nông thôn
Lại Văn Toàn
Chính trị, Quan hệ quốc tế
Bùi Xuân Đức
Pháp luật, Bộ máy nhà nước
Nguyễn Lân Cường
Khảo cổ học
Nguyễn Thế Nghĩa
Đầu tư nước ngoài, Người Việt nam định cư nước ngoài
Hà Thị Mai Hiên
Pháp luật
Xã hội học, Dân chủ
Hoàng Văn Hành
Ngôn ngữ học
Trần Thị Vinh
Lịch sử
Hồ Hoàng Hoa
Văn hóa
Trịnh Hoà Bình
Xã hội học, Y tế, Nông thôn
Lại Văn Toàn
Chính trị, Quan hệ quốc tế
Bùi Xuân Đức
Pháp luật, Bộ máy nhà nước
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam