Nguyễn Phương Hoa
Tâm lý học, Giáo dục
Tô Duy Hợp
Xã hội học, Phát triển xã hội
Nguyễn Kim Bảo
Phát triển xã hội, Xã hội
Nguyễn Dương Bình
Dân tộc học
Đỗ Tiến Sâm
Hội nhập kinh tế quốc tế, Gia nhập WTO
Nguyễn Quang Miên
Khảo cổ học
Lê Thanh Hương
Tâm lý học, Nghiên cứu khoa học
Nguyễn Đình Liêm
Quan hệ quốc tế
Hoàng Hữu Bình
Môi trường, Quản lý Nhà nước, Văn hoá
Nguyễn Phương Hoa
Tâm lý học, Giáo dục
Tô Duy Hợp
Xã hội học, Phát triển xã hội
Nguyễn Kim Bảo
Phát triển xã hội, Xã hội
Nguyễn Dương Bình
Dân tộc học
Đỗ Tiến Sâm
Hội nhập kinh tế quốc tế, Gia nhập WTO
Nguyễn Quang Miên
Khảo cổ học
Lê Thanh Hương
Tâm lý học, Nghiên cứu khoa học
Nguyễn Đình Liêm
Quan hệ quốc tế
Hoàng Hữu Bình
Môi trường, Quản lý Nhà nước, Văn hoá
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam