Nguyễn Quốc Hùng
Môi trường, Quản lý Nhà nước, Phát triển kinh tế-xã hội
Dương Văn Lợi
Chính trị, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa tư bản
Vũ Tuấn Huy
Cơ cấu xã hội, Xã hội học
Trình Năng Chung
Khảo cổ học, Văn hoá
Đỗ Long
Dân tộc, Đoàn kết dân tộc, Tâm lý học
Vũ Đăng Hinh
Kinh tế
Nguyễn Linh Khiếu
Gia đình, Sức khoẻ sinh sản
Phạm Thành Nghị
Xã hội học
Vũ Văn Hà
Kinh tế, Cơ cấu kinh tế
Nguyễn Thiết Sơn
Quan hệ kinh tế quốc tế
Nguyễn Quốc Hùng
Môi trường, Quản lý Nhà nước, Phát triển kinh tế-xã hội
Dương Văn Lợi
Chính trị, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa tư bản
Vũ Tuấn Huy
Cơ cấu xã hội, Xã hội học
Trình Năng Chung
Khảo cổ học, Văn hoá
Đỗ Long
Dân tộc, Đoàn kết dân tộc, Tâm lý học
Vũ Đăng Hinh
Kinh tế
Nguyễn Linh Khiếu
Gia đình, Sức khoẻ sinh sản
Phạm Thành Nghị
Xã hội học
Vũ Văn Hà
Kinh tế, Cơ cấu kinh tế
Nguyễn Thiết Sơn
Quan hệ kinh tế quốc tế
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam