Trần Cao Sơn
Dân số
Đỗ Quang Hưng
Tôn giáo
Trần Văn Độ
Chính sách đối ngoại, Quan hệ quốc tế
Nguyễn Thị Thanh Nga
Kinh tế, Dân tộc thiểu số, Nghề thủ công
Nguyễn Minh Hằng
Kinh tế, Nông nghiệp
Bùi Huy Khoát
Thương mại quốc tế
Nguyễn Trọng Chuẩn
Môi trường, Triết học
Phạm Thanh Vân
Pháp luật, Lao động nữ, Luật Lao động
Lưu Ngọc Trịnh
Kinh tế tri thức
Hoàng Văn Ma
Ngôn ngữ học, Dân tộc thiểu số
Trần Cao Sơn
Dân số
Đỗ Quang Hưng
Tôn giáo
Trần Văn Độ
Chính sách đối ngoại, Quan hệ quốc tế
Nguyễn Thị Thanh Nga
Kinh tế, Dân tộc thiểu số, Nghề thủ công
Nguyễn Minh Hằng
Kinh tế, Nông nghiệp
Bùi Huy Khoát
Thương mại quốc tế
Nguyễn Trọng Chuẩn
Môi trường, Triết học
Phạm Thanh Vân
Pháp luật, Lao động nữ, Luật Lao động
Lưu Ngọc Trịnh
Kinh tế tri thức
Hoàng Văn Ma
Ngôn ngữ học, Dân tộc thiểu số
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam