Võ Khánh Vinh
Pháp luật, Luật Hình sự
Bùi Vinh
Khảo cổ học, Văn hoá
Vũ Huy Phúc
Lịch sử
Văn Thị Kim Cúc
Tâm lý học, Gia đình
Khổng Diễn
Dân tộc học, Dân tộc thiểu số
Hoàng Thị Thanh Nhàn
Kinh tế, Cơ cấu kinh tế
Phạm Đức Thành
Hội nhập kinh tế quốc tế
Phan Sĩ Mẫn
Kinh tế, Môi trường, Quản lý Nhà nước
Đào Trí Úc
Nhà nước
Trương Thị Minh Sâm
Quản lý Nhà nước, Môi trường, Kinh tế
Võ Khánh Vinh
Pháp luật, Luật Hình sự
Bùi Vinh
Khảo cổ học, Văn hoá
Vũ Huy Phúc
Lịch sử
Văn Thị Kim Cúc
Tâm lý học, Gia đình
Khổng Diễn
Dân tộc học, Dân tộc thiểu số
Hoàng Thị Thanh Nhàn
Kinh tế, Cơ cấu kinh tế
Phạm Đức Thành
Hội nhập kinh tế quốc tế
Phan Sĩ Mẫn
Kinh tế, Môi trường, Quản lý Nhà nước
Đào Trí Úc
Nhà nước
Trương Thị Minh Sâm
Quản lý Nhà nước, Môi trường, Kinh tế
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam