Đỗ Quang Hưng
Tôn giáo
Nguyễn Trọng Chuẩn
Triết học
Ngô Xuân Bình
Giáo dục
Nguyễn Đức Ninh
Văn học
Đỗ Long
Tâm lý học, Môi trường
Đào Trí Úc
Pháp luật, Môi trường
Hà Đình Thành
Văn hoá dân gian
Nguyễn Văn Khang
Ngôn ngữ học
Phan Văn Hoàn
Văn hoá ẩm thực
Phạm Thanh Vân
Pháp luật lao động, Lao động nữ
Đỗ Quang Hưng
Tôn giáo
Nguyễn Trọng Chuẩn
Triết học
Ngô Xuân Bình
Giáo dục
Nguyễn Đức Ninh
Văn học
Đỗ Long
Tâm lý học, Môi trường
Đào Trí Úc
Pháp luật, Môi trường
Hà Đình Thành
Văn hoá dân gian
Nguyễn Văn Khang
Ngôn ngữ học
Phan Văn Hoàn
Văn hoá ẩm thực
Phạm Thanh Vân
Pháp luật lao động, Lao động nữ
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam