Nguyễn Như Phát
Pháp luật, Hội nhập kinh tế quốc tế
Nguyễn Thiết Sơn
Quan hệ quốc tế
Nguyễn Như Phát
Pháp luật, Thương mại quốc tế
Trần Đình Hảo
Pháp luật, Kinh tế thị trường
Chính trị, Kinh tế
Nguyễn An Hà
Hội nhập kinh tế quốc tế
Trịnh Duy Luân
Xã hội học
Phạm Đức Thành
Quan hệ quốc tế
Nguyễn Thiết Sơn
Kinh tế, Chính trị
Nguyễn Xuân Kính
Văn hoá dân gian, Giáo dục
Nguyễn Như Phát
Pháp luật, Hội nhập kinh tế quốc tế
Nguyễn Thiết Sơn
Quan hệ quốc tế
Nguyễn Như Phát
Pháp luật, Thương mại quốc tế
Trần Đình Hảo
Pháp luật, Kinh tế thị trường
Chính trị, Kinh tế
Nguyễn An Hà
Hội nhập kinh tế quốc tế
Trịnh Duy Luân
Xã hội học
Phạm Đức Thành
Quan hệ quốc tế
Nguyễn Thiết Sơn
Kinh tế, Chính trị
Nguyễn Xuân Kính
Văn hoá dân gian, Giáo dục
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam