Nhằm thúc đẩy nghiên cứu về khoa học 09/07/2012

Thời gian bắt đầu: 09/07/2012


Thời gian kết thúc: 09/07/2012

Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam, do Trung tâm Phân tích và Dự báo (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Đại học Oxford (Vương quốc Anh) và Tổng cục Thống kê thực hiện, kêu gọi sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học.

Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam, do Trung tâm Phân tích và Dự báo (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Đại học Oxford (Vương quốc Anh) và Tổng cục Thống kê thực hiện, kêu gọi sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học.