Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”: Kêu gọi đề cương 09/07/2012

Thời gian bắt đầu: 09/07/2012


Thời gian kết thúc: 18/07/2012

Tổng cục Thống kê thực hiện, kêu gọi sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học.

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu về Nghèo trẻ em ở Việt Nam, đồng thời khuyến khích sử dụng bộ số liệu đã thu thập được qua 3 vòng điều tra, Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam, do Trung tâm Phân tích và Dự báo (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Đại học Oxford (Vương quốc Anh) và Tổng cục Thống kê thực hiện, kêu gọi sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học.