Đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước nhằm nâng cao hiệu 09/07/2012

Thời gian bắt đầu: 09/07/2012


Thời gian kết thúc: 09/07/2012

Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước do TS. Lê Đình Tiến, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ,

“Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện.


File đính kèm