Kinh tế Việt Nam năm 2010 và triển vọng năm 2011: phối hợp hiệu quả các chính sách vĩ mô nhằm phát triển ổn định, bền vững (14/10/2011)

Ngày 10 tháng 9 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Tô Ánh Dương làm chủ nhiệm, Viện Kinh tế Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện.

Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn từ điển thuật ngữ và chuyên ngành (30/09/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS. TS. Hà Quang Năng làm chủ nhiệm, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam là cơ quan thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu xếp loại khá.

Một số vấn đề cơ bản về sự biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (30/09/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Đỗ Thiên Kính làm chủ nhiệm, Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu xếp loại khá.

Chính sách thương mại quốc tế trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020 (30/09/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Chiến Thắng làm chủ nhiệm, Viện Kinh tế Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Báo cáo thường niên năm 2010 (30/09/2011)

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Phan Trọng Thưởng làm chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu xếp loại xuất sắc.

Một số vấn đề về những tôn giáo ở Nam Bộ (30/09/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Tôn giáo là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 27 tháng 9 năm 2011.

Văn học các dân tộc thiểu số (30/09/2011)

Ngày 31 tháng 8 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Phan Trọng Thưởng làm chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan thực hiện.

Một thế kỷ thơ Việt Nam (1900-2000): phát triển, đổi mới và thành tựu (30/09/2011)

Ngày 31 tháng 8 năm 201101, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do GS. Hà Minh Đức làm chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện.

Những vấn đề lý luận của khoa học văn học hiện đại, hậu hiện đại (29/09/2011)

Ngày 20 tháng 8 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS. TS. Trương Đăng Dung làm chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan thực hiện.

Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc (28/09/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Chu Văn Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Triết học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.
Các tin đã đưa ngày: