Một số vấn đề cơ bản về trẻ em Việt Nam (07/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Đặng Bích Thủy làm chủ nhiệm, Viện Gia đình và Giới là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ giai đoạn 2011-2020 (07/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Vũ Đăng Hinh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Một số vấn đề cơ bản về văn hóa môi trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (02/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Vũ Quế Hương làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 31 tháng 10 năm 2011.

Biên soạn ba tập của bộ Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam (tập 12, 13 và 23) (02/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do GS.TS. nguyễn Xuân Kính và PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng đồng chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Nhà xuất bản Khoa học xã hội là cơ quan thực hiện đã được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu đạt loại khá.

Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường ở Việt Nam: Một số vấn đề về chính sách và thực tiễn (02/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại xuất sắc.

Những vấn đề thời sự của chuẩn hóa tiếng Việt (02/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Vũ Kim Bảng làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Chính sách của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngôn ngữ trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế: thực trạng, các kiến nghị và giải pháp (27/10/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Đức Tồn làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại xuất sắc.

Một số vấn đề về chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam (27/10/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh làm chủ nhiệm, Viện Dân tộc học là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu với kết quả 4/6 phiếu xuất sắc.

Đông Nam Á ở thời kỳ hậu chiến tranh lạnh (1991-2003) (27/10/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Văn học Việt Nam sau 1975 – nhìn từ phương diện thể loại (25/10/2011)

Đề tài "Văn học Việt Nam sau 1975 – nhìn từ phương diện thể loại" thuộc Chương trình cấp Bộ:“Một số về đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam”, do PGS.TS. Tôn Phương Lan và PGS.TS. Vũ Văn Sỹ đồng chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.
Các tin đã đưa ngày: