Bức tranh toàn cảnh về các ngôn ngữ ở Việt Nam (25/10/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Đoàn Văn Phúc làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu với kết quả 6/7 phiếu xuất sắc.

Báo cáo thường niên của Viện Nhà nước và Pháp luật (25/10/2011)

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, do PGS.TS. Vũ Thư làm chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Tổng quan về xu hướng biến đổi văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ 21 (2001 – 2010) và dự báo thập niên tiếp theo (2011-2020) (25/10/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Lê Hồng Lý làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Văn hóa là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Các kiểu nhân vật trong văn xuôi Việt Nam từ sau 1975 (25/10/2011)

Đề tài "Các kiểu nhân vật trong văn xuôi Việt Nam từ sau 1975" thuộc chương trình khoa học cấp Bộ “Một số về đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam”, do PGS.TS. Nguyễn Bích Thu và PGS.TS. Mai Hương đồng chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu xếp loại khá.

Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận về bách khoa thư (25/10/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng làm chủ nhiệm, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn từ điển thuật ngữ và chuyên ngành (24/10/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Hà Quang Năng làm chủ nhiệm, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Một số vấn đề cơ bản về gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (24/10/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Lê Ngọc Văn làm chủ nhiệm, Viện Gia đình và Giới là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn từ điển bách khoa (24/10/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Tạ Văn Thông làm chủ nhiệm, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Số hóa tư liệu cổ, quý hiếm được lưu giữ từ trước 1957 (ảnh chụp trước 1957, sắc phong, tài liệu quý hiếm các ngữ) (16/10/2011)

Ngày 12 tháng 10 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Đặng Thị Thanh Hà làm chủ nhiệm, Viện Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện.

Báo cáo thường niên về tình hình chính sách ngôn ngữ (16/10/2011)

Ngày 12 tháng 10 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ Báo cáo thường niên về tình hình chính sách ngôn ngữ năm 2010 do GS.TS. Nguyễn Đức Tồn làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan chủ trì thực hiện.
Các tin đã đưa ngày: