Luận cứ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020 theo hướng phát triển bền vững

18/05/2012

Luận cứ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020 theo hướng phát triển bền vững Ngày 16 tháng 5 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài độc lập cấp Nhà nước “Luận cứ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020 theo hướng phát triển bền vững”, mã số ĐTĐL.2009 G/52, do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ nhiệm, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm phó chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm nêu bật những đặc thù, lợi thế cùng những bất lợi và hạn chế của các nguồn lực phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế trong mối tương quan so sánh với các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung và cả nước, trong liên kết Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (qua tuyến EWEC - Hành lang kinh tế Đông-Tây). Làm rõ các yếu tố thúc đẩy hoặc cản trở phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững của tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên nhân và khả năng giải quyết. Qua đó, đề xuất định hướng chiến lược, các lựa chọn phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2011 - 2020. Và kiến nghị một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện các định hướng và lựa chọn chiến lược nêu trên.

      Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 chương. Chương 1. Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển bền vững ở cấp địa phương. Chương 2. Khái quát các nguồn lực cho phát triển theo hướng bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương 3. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2000-2010. Chương 4. Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020. Chương 5. Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020 theo hướng phát triển bền vững.

      Các thành viên Hội đồng nhất trí nhận xét, đây là một đề tài được thực hiện công phu, gắn nghiên cứu với triển khai, có tính ứng dụng cao.

 

Nguyễn Thu Hà

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: