Chính sách đãi ngộ, khen thưởng, trọng dụng và tôn vinh cán bộ khoa học xã hội

21/05/2012

Chính sách đãi ngộ, khen thưởng, trọng dụng và tôn vinh cán bộ khoa học xã hội Đây là nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước do TS. Văn Tất Thu làm chủ nhiệm, Bộ Nội vụ là cơ quan thực hiện, Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu.

Nhiệm vụ này (số 05) thuộc Đề án 928/06-10 “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Nhiệm vụ tập trung nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chính sách trọng dụng, đãi ngộ, khen thưởng và tôn vinh các cán bộ khoa học xã hội. Trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm xây dựng chính sách trọng dụng, đãi ngộ, khen thưởng và tôn vinh các cán bộ khoa học xã hội và các cơ chế chính sách phù hợp để khai thác, phát huy, phát triển tốt năng lực nội sinh của khoa học xã hội vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ gồm: Cơ sở lý luận về chính sách trọng dụng, đãi ngộ, khen thưởng và tôn vinh các cán bộ khoa học xã hội. Thực trạng đội ngũ các cán bộ khoa học xã hội và chính sách trọng dụng, đãi ngộ, khen thưởng và tôn vinh các cán bộ khoa học xã hội. Quan điểm, phương hướng và các giải pháp xây dựng chính sách trọng dụng, đãi ngộ, khen thưởng và tôn vinh các cán bộ khoa học xã hội.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: