Xây dựng đề cương biên soạn và xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội

18/05/2012

Xây dựng đề cương biên soạn và xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước do GS.TS. Võ Khánh Vinh làm chủ nhiệm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu, đây là Nhiệm vụ số 02 thuộc Đề án 928/06-10 “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Nhiệm vụ tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, phương pháp luận cho việc biên soạn và xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội, trong đó bao gồm cả việc xác định công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội cần triển khai biên soạn.

Xây dựng hệ quan điểm mang tính tổng thể, hệ thống cho việc biên soạn và xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội (bao gồm những vấn đề như kế hoạch, lộ trình, tổ chức thực hiện).

Xây dựng các tiêu chí của một công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội (tiêu chí về nội dung, hình thức, quy mô…).

Đưa ra một danh sách gồm 26 công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội cần biên soạn và xuất bản trong thời gian tới. Đồng thời, căn cứ vào cơ sở lý luận, phương pháp luận, các quan điểm tổng thể để xây dựng các đề cương cụ thể của 26 công trình đó, như: Lịch sử, triết học ở Việt Nam, lịch sử kinh tế và lịch sử tư tưởng kinh tế Việt Nam, những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam, những vấn đề cơ bản về tôn giáo Việt Nam, văn hóa dân gian và văn hóa Việt Nam…

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng đề cương biên soạn và xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội. Phần 2: Quan điểm tổng thể của việc biên soạn và xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội. Phần 3: Xây dựng đề cương cụ thể của một số công trình trọng điểm quốc gia về khoa học xã hội cần biên soạn.


Nguyễn Vũ


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: