Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela giai đoạn 2011-2020, những gợi mở kinh nghiệm phát triển và hợp tác với Việt Nam

01/12/2011

Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela giai đoạn 2011-2020, những gợi mở kinh nghiệm phát triển và hợp tác với Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Nguyễn Xuân Trung làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ tịch.

Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Châu Mỹ và tác động đến Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thực hiện. Đề tài được triển khai nhằm:

Phân tích và làm rõ thực trạng nổi bật về sự phát triển của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela trong 10 năm 2001-2010, nội dung và sự tác động nổi bật trong quá trình phát triển của các nước này về các mặt chính trị, cải cách dân chủ, tự do hóa kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội.

Nhận định xu hướng phát triển cơ bản của những nước này trong hơn 10 năm tới (2011-2020) về các mặt chính trị và kinh tế.

Trên cơ sở phân tích thực trạng và xu hướng phát triển chủ yếu của những nước trên đánh giá khả năng hợp tác và kinh nghiệm phát triển cho Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Xu hướng quốc tế, khu vực và những tác động đến chính trị - kinh tế các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela đến năm 2020. Chương 2: Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela trong giai đoạn 2001-2010. Chương 3: Xu hướng chính trị - kinh tế nổi bật của các nước Argentina, Brazil, Chile và Venezuela đến 2020 và ý nghĩa đối với Việt Nam.

Nội dung của đề tài sẽ được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng, in và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: