Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ 1994 - 2010

25/11/2011

Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ 1994 - 2010 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Bùi Thị Lan Phương làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ tịch.

Đề tài tập trung nghiên cứu mối quan hệ song phương Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh đa phương thời kỳ toàn cầu hóa 1994-2010. Điều nổi bật nhất trong mối quan hệ này là tiến triển từ khi Tổng thống Clinton dừng lệnh cấm vận đối với Việt Nam (1994) và bình thường hóa ngoại giao (1995) cho tới bình thường hóa đầy đủ (2001) và sự gia tăng nhanh chóng quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư, giáo dục (cho tới 2007) và chiều hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai gần (2008-2010).

Tìm hiểu những khía cạnh chính trị và kinh tế trong mối quan hệ quốc tế hậu chiến tranh lạnh và song phương của Việt Nam – Hoa Kỳ đã góp phần tạo nên sự bình thường hóa và thúc đẩy mối quan hệ trong thời kỳ 1994-2001. Xem xét và đánh giá những nhân tố này đã có ảnh hưởng như thế nào vào quá trình bình thường hóa đầy đủ cũng như tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong thúc đẩy quan hệ song phương hai nước, đặc biệt là trong thời kỳ toàn cầu hóa và sự hội nhập quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam 2001-2007. Qua đó xác định một số điểm kết nối trong quan hệ Việt – Mỹ trên cơ sở quan hệ thương mại, khoa học kĩ thuật, giáo dục mà hai nước đều quan tâm thúc đẩy và trên cơ sở đó nêu một số nhận định về triển vọng mối quan hệ song phương trong những năm tới.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 phần.

Phần 1: Bối cảnh trước bình thường hóa song phương toàn diện. Phần này có những nội dung: Toàn cầu hóa; Dư âm chiến tranh và dấu ấn các đời tổng thống Mỹ; Khởi đầu trao đổi song phương; Bình thường hóa với Mỹ và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Cấu trúc hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ.

Phần 2: Nước Mỹ bị khủng bố. Có các nội dung chính: Sự lên ngôi của chủ nghĩa đơn phương Mỹ; Hội nhập hoàn toàn của Việt Nam; Quan hệ Mỹ với Châu Á; Vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Mỹ tại Châu Á.

Phần 3: Thời kỳ Obama – Chính sách đối ngoại của Siêu cường đương đầu với khủng hoảng kinh tế. Gồm các vấn đề: An ninh, khủng bố và kết nối xã hội toàn cầu; Thịnh vượng – yếu tố con người và thiên nhiên; Trật tự thế giới và quan hệ Việt – Mỹ trong bối cảnh đa biên khu vực; Vấn đề môi trường và Trái đất chung.

Phần 4: Hợp tác song phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Có các nội dung: Thế hệ tương lai và vai trò của hợp tác giáo dục; Chiến tranh và hòa bình.

Phần 5: Kết luận.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: