Một số vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Liên bang Nga giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

25/11/2011

Một số vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Liên bang Nga giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn An Hà làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu với kết quả 5/7 phiếu xuất sắc.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ tịch.

Đề tài có mã số CT 09-29-03 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001-2010, dự báo giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan thực hiện.

Đề tài tập trung nghiên cứu bối cảnh quốc tế và trong nước tác động tới quá trình phát triển của Liên bang Nga trong những năm đầu thế kỷ 21; Nghiên cứu những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật của Liên bang Nga trong thập niên đầu thế kỷ 21; Dự báo xu thế vận động cũng như giải quyết các vấn đề về chính trị và kinh tế chủ yếu của Liên bang Nga tới năm 2020, đánh giá những tác động của Liên bang Nga tới thế giới, khu vực và Việt Nam. Đưa ra những khuyến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam – Liên bang Nga giai đoạn 2010-2020.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương.

Chương 1: Thực trạng chính trị, kinh tế của Liên bang Nga giai đoạn 2000-2010. Gồm các nội dung: Nhận diện những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Liên bang Nga trong 10 năm đầu thế kỷ 21; Phân tích, đánh giá những thành tựu và những hạn chế trong giai đoạn này.

Chương 2: Xu thế phát triển của Liên bang Nga giai đoạn 2010-2020.

Chương 3: Dự báo những tác động của Liên bang Nga tới thế giới, khu vực và Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Chương này tập trung phân tích những tác động có thể của Liên bang Nga tới kinh tế, an ninh, chính trị cũng như sự dịch chuyển quyền lực thế giới theo cấu trúc địa kinh tế và địa chính trị toàn cầu cũng như những tác động tới quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga - Việt Nam giai đoạn 2010-2020 dưới các góc độ quan hệ song phương; phân tích quan hệ hợp tác đa phương của Liên bang Nga về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng. Qua đó đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học công nghệ, giáo dục, đặc biệt về kinh tế như tăng cường hợp tác đầu tư hai chiều, thúc đẩy thương mại hai chiều, hợp tác về lao động và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trên con đường phát triển.

Nội dung nghiên cứu sẽ được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng, in thành sách và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: