Các giải pháp lớn thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

23/11/2011

Ngày 13 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TSKH. Lương Đình Hải làm chủ nhiệm, Viện Triết học là cơ quan thực hiện kết quả xếp loại khá.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ tịch.

Đề tài thuộc Chương trinh nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay” do Viện Triết học chủ trì thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm chỉ ra, luận chứng, luận giải các giải pháp lớn có tính chất phương pháp luận để thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Việc xác định các giải pháp lớn để thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay dựa trên những yếu tố chính như: Thực trạng xây dựng và phát triển của đất nước trong quá trình đổi mới và phát triển hiện nay và tính tất yếu cần phải phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Mô hình, quan điểm, lý luận về chủ nghĩa xã hội, về xã hội mà Đảng ta chủ trương sẽ xây dựng trong thập kỷ tới; Bối cảnh quốc tế với những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng; Những bài học kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước trong những thập kỷ đã qua, đặc biệt trong những năm đổi mới; Nguồn lực con người của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, bao gồm đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị lẫn các tầng lớp lao động trong xã hội. Tổng hợp những yếu tố chính đó cùng với hàng loạt các yếu tố khác tạo nên tiền đề, điều kiện khách quan và chủ quan, điều kiện bên ngoài và bên trong gây ảnh hưởng và quy định việc thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa nói chung và việc sử dụng các giải pháp định hướng xã hội chủ nghĩa nói riêng.

Để đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa cần phải thực hiện hàng loạt các giải pháp khác nhau từ các giải pháp kinh tế đến các giải pháp chính trị văn hoá, xã hội, tư tưởng, an ninh, quốc phòng, từ các giải pháp đối nội đến đối ngoại, từ các giải pháp ở tầm đường lối chính sách đến các giải pháp thực thi cụ thể. Các hệ giải pháp bao gồm nhiều giải pháp ở các cấp độ khác nhau, từ cấp độ đường lối chiến lược tổng thể đến cấp độ các giải pháp thực thi, sách lược, có cả những giải pháp ngắn hạn, có cả những giải pháp lâu dài cho cả giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá, và những giải pháp cho cả thời kỳ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đề tài tập trung luận giải 4 giải pháp lớn: Đẩy nhanh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tạo dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Tam giác nhân lực hiện đại); Hiện đại hóa hệ thống chính trị; và Đổi mới việc mở cửa và hội nhập quốc tế. Đây là bốn giải pháp lớn, nền tảng để xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN trong giai đoạn hiện nay. Giải pháp thứ nhất chính là giải pháp kinh tế - nền tảng cho chế độ chính trị-xã hội. Giải pháp thứ 2 là giải pháp về con người – chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề của xã hội hiện nay. Giải pháp thứ ba trực tiếp và tổng quát trong lĩnh vực chính trị nhằm tiếp tục phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Giải pháp thứ tư gắn liền với bối cảnh quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, tranh thủ ngoại lực để phát huy nội lực để phát triển.

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: