Xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội trọng điểm và kế hoạch triển khai thực hiện Nghiên cứu khoa học xã hội giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

21/11/2011

Xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội trọng điểm và kế hoạch triển khai thực hiện Nghiên cứu khoa học xã hội giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 Ngày 19 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ nhiệm, Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn làm Chủ tịch.

Nhiệm vụ có mã số 01 thuộc Đề án: “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thực hiện.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần.

Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả khoa học chủ yếu của các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước về lý luận chính trị và khoa học xã hội giai đoạn 2006-2010. Phần này có những nội dung sau:

1) Những thành công và đóng góp mới về khoa học của các chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị: Những đóng góp khoa học chủ yếu của Chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước về các vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020; Những đóng góp chủ yếu về khoa học của Chương trình “Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế” mã số KX.03/06-10; Những đóng góp chủ yếu của Chương trình “Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam” mã số KX.02/06-10; Những đóng góp khoa học chủ yếu của Chương trình “Hệ thống chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2006-2010” mã số KX.10.

2) Những hạn chế và điểm yếu của các chương trình: Vẫn còn một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển của Việt Nam chưa được luận giải hoặc luận giải chưa thanh thoát; Số lượng đề tài thuộc chương trình tuy nhiều nhưng còn phân tán, mức độ gắn kết giữa các đề tài thuộc chương trình và giữa các chương trình còn yếu; Cơ chế xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các đề tài cụ thể thuộc các chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước còn có một số nhược điểm và hạn chế; Những vấn đề của vùng lãnh thổ chưa được quan tâm đúng mức trong các chương trình khoa học cấp Nhà nước về khoa học xã hội; Số lượng các chương trình khoa học cấp Nhà nước về lý luận chính trị và khoa học xã hội còn ít so với đòi hỏi bức xúc của sự phát triển của đất nước; Chưa kết hợp tốt giữa việc xét chọn theo đăng ký và đặt hàng trực tiếp của cơ quan có thẩm quyền.

Phần thứ hai: Một số quan điểm định hướng xây dựng các chương trình khoa học cấp Nhà nước về lý luận chính trị và khoa học xã hội giai đoạn 2011-2020. Phần này đề cập tới những vấn đề: Bối cảnh quốc tế, khu vực, trong nước và những vấn đề đặt ra cho khoa học lý luận chính trị và khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quan điểm xác định nhiệm vụ cho các chương trình lý luận chính trị và khoa học xã hội giai đoạn 2011-2020; Nhiệm vụ của lý luận chính trị và khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Phần thứ ba: Một số kiến nghị và đề xuất.

Sau khi nghe các phản biện và ủy viên Hội đồng góp ý, đánh giá, Hội đồng nhất trí đề nghị làm thủ tục để nhiệm vụ được nghiệm thu cấp Nhà nước.

 

Nguyễn Thu Hà

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: