Ấn chương trong hệ thống hành chính Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX

21/11/2011

Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Công Việt làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm là cơ quan thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Hội đồng do PGS.TS. Trần Đức Cường làm chủ tịch.

Ấn chương là một loại hình văn bản Hán Nôm rất đặc biệt, trong hệ thống hành chính của Việt Nam, ấn chương luôn được sử dụng để xác định giá trị của văn bản. Hiện nay các văn bản Hán Nôm hiện còn có một bộ phận rất quan trọng còn in hình các con dấu hành chính xã, huyện, tỉnh. Khi nghiên cứu hệ thống hành chính Việt Nam triều Nguyễn (1802-1945) nói riêng không thể bỏ qua ấn chương, nói đúng hơn là phải nghiên cứu kèm theo ấn chương, đặt ấn chương thành đối tượng nghiên cứu trong hệ thống hành chính vì ấn chương là tài liệu văn vật gốc, thật nhất, là bằng chứng xác thực sự tồn tại, thay đổi, phát triển cũng như chức năng, quyền lực của những tổ chức hành chính các cấp từ trung ương tới địa phương.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương.

Chương mở đầu: Sơ lược về hệ thống hành chính với ấn chương hành chính Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế ký XX.

Chương 1: Ấn chương trong hệ thống hành chính Việt Nam từ năm 1802 đến 1830. Giới thiệu, trình bày ấn chương trong hệ thống hành chính các cấp ở trung ương như Sở Công đồng, Văn thư phòng, hệ thống Lục bộ. Đồng thời là việc giới thiệu, phân tích ấn chương trong tổ chức chính quyền địa phương: thành, trấn, doanh, phủ, huyện; trong đó có cả các bảo Tỷ quốc gia dùng với ý nghĩa hành chính.

Chương 2: Ấn chương trong hệ thống hành chính Việt Nam từ năm 1831 đến 1883. Nêu bật ý nghĩa lớn lao của công cuộc cải cách hành chính triều Minh Mệnh, trong đó vai trò của ấn chương đóng vị trí quan trọng, nó thể hiện rõ sự thay đổi đi lên của hệ thống chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương. Ấn Nội các thay cho Văn thư phòng và những thay đổi của ấn chương Lục bộ đã đưa ấn chương trong hệ thống trung ương vào quỹ đạo hoàn chỉnh.

Chương 3: Hệ thống hành chính với ấn chương hành chính Việt Nam từ năm 1884 đến 1945. Đây là giai đoạn nửa thực dân nửa phong kiến, bên cạnh các con dấu chữ triện còn có cả con dấu chữ Pháp.

Sau khi nghe các phản biện và ủy viên Hội đồng góp ý, nhận xét, đánh giá, Hội đồng đã bỏ phiếu kín với sự nhất trí cao, đề tài xếp loại xuất sắc với 7/7 phiếu.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: