Một số vấn đề xã hội của phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng và lao động ở nước ngoài

15/11/2011

Một số vấn đề xã hội của phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng và lao động ở nước ngoài Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm làm chủ nhiệm, Viện Gia đình và Giới là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm Chủ tịch.

Đề tài nghiên cứu nhằm:

Khái quát thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân và các hệ quả đối với cá nhân, gia đình và xã hội của hiện tượng phụ nữ Việt Nam lao động xuất khẩu và kết hôn với người chồng nước ngoài (qua mối giới hôn nhân), từ đó đề xuất những nhóm giải pháp trong thực tiễn và trong công tác tuyên truyền, vận động góp phần giảm thiểu các hậu quả xã hội tiêu cực nảy sinh từ những hiện tượng này.

Nghiên cứu thực trạng phụ nữ Việt Nam đi lao động xuất khẩu và những người phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (qua mối giới hôn nhân) nhằm làm sáng tỏ: Thực trạng và những nguyên nhân khách quan và chủ quan liên quan đến hiện tượng kết hôn với người nước ngoài qua môi giới hôn nhân và lao động xuất khẩu; Những hệ quả xã hội của hiện tượng phụ nữ đi lao động xuất khẩu và kết hôn với người nước ngoài (qua mối giới hôn nhân); Những đề xuất/các gợi ý giảm thiểu các hệ quả tiêu cực của loại hình hôn nhân qua môi giới, và lao động xuất khẩu nữ để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, nâng cao nhận thức và chuẩn bị hành trang cho các cô gái Việt Nam trước khi đi lao động hoặc kết hôn với người nước ngoài.

Nội dung được trình bày trong 3 phần và 8 chương.

Phần thứ nhất: Giới thiệu chung.

Phần thứ hai: Một số vấn đề xã hội của phụ nữ nông thôn đi lao động ở nước ngoài. Phần này có những nội dung: Những vấn đề lý luận và thực tiễn di cư lao động nữ quốc tế ở khu vực Đông Nam Á và Việt Nam; Thực trạng và nguyên nhân của phụ nữ nông thôn Việt Nam đi lao động ngoài nước; Những hệ quả xã hội của hiện tượng phụ nữ nông thôn Việt Nam đi lao động ngoài nước; Giảm thiểu các hệ quả tiêu cực của xuất khẩu lao động nữ - những thảo luận về chính sách và các khuyến nghị.

Phần thứ ba: Những vấn đề xã hội của phụ nữ nông thôn Việt Nam kết hôn với người nước ngoài qua báo chí và một số công trình nghiên cứu. Phần này gồm các nội dung: Tổng quan về phụ nữ nông thôn Việt Nam kết hôn với người nước ngoài qua báo chí và một số công trình nghiên cứu; Thực trạng và nguyên nhân của hiện tượng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài qua mối giới hôn nhân; Những hệ quả xã hội của hiện tượng phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng nước ngoài; Giảm thiểu các hệ quả tiêu cực của hiện tượng chồng nước ngoài qua mối giới hôn nhân - những thảo luận về chính sách và các khuyến nghị.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: