Những vấn đề cơ bản về gia đình và giới ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020

15/11/2011

Những vấn đề cơ bản về gia đình và giới ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh làm chủ nhiệm, Viện Gia đình và Giới là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

 

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm Chủ tịch.

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích:

Xác định những vấn đề cơ bản về phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 và đề xuất giải pháp nhằm tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp chung của Đảng và của dân tộc, thực hiện tốt bình đẳng giới, phù hợp với thực tiễn phát triển Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Xác định những vấn đề cơ bản của gia đình Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020, đề xuất các giải pháp xây dựng gia đình thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội và có đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội.

Xác định những vấn đề cơ bản của việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn quyền trẻ em trong giai đoạn 2011-2020, giai đoạn phát triển và hội nhập sâu hơn và toàn diện hơn của Việt Nam.

Xác định thực trạng, nguyên nhân và hệ quả đối với cá nhân, gia đình và xã hội của hiện tượng phụ nữ Việt Nam lao động xuất khẩu và kết hôn với người chồng nước ngoài (qua môi giới hôn nhân), từ đó đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm giảm thiểu những hậu quả tiêu cực nảy sinh từ các hiện tượng này.

Phân tích những vấn đề cơ bản liên quan đến người cao tuổi Việt Nam hiện nay: cơ cấu dân số người cao tuổi; những khả năng và đóng góp của người cao tuổi về các mặt kinh tế, xã hội; Đời sống của người cao tuổi hiện nay và hệ thống chăm sóc hỗ trợ người cao tuổi…

Từ đó đề xuất các giải pháp và chính sách xã hội nhằm phát huy khả năng, vai trò của họ trong gia đình, cộng đồng và xã hội; Chăm sóc người cao tuổi tốt hơn.

 

Nguyễn Thu Hà

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: