Một số vấn đề về quan hệ kinh tế - chính trị Canađa – Mỹ trong giai đoạn 2011-2020

15/11/2011

Một số vấn đề về quan hệ kinh tế - chính trị Canađa – Mỹ trong giai đoạn 2011-2020 Ngày 13 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ do ThS. Lê Thị Thu và TS. Cù Chí Lợi đồng chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Hội đồng do GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ tịch.

Đề tài có mã số CT09.30.08 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan thực hiện.

Đề tài được tiến hành nhằm:

Tìm hiểu, nghiên cứu các nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ giữa Canađa và Mỹ (những nhân tố nội tại của hai nước và những nhân tố quốc tế), dự báo trong thời gian tới.

Phân tích và đánh giá thực trạng quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng nhất đến quan hệ kinh tế. Thông qua việc phân tích quan hệ giữa hai nước tìm hiểu cơ cấu tổ chức và thể chế để giải quyết mối quan hệ này.

Dự báo xu hướng phát triển quan hệ giữa Canađa và Mỹ trong 10 năm tới (trong đó phấn tích rõ yếu tố nào tích cực và yếu tố nào gây trở ngại đến triển vọng quan hệ giữa hai nước).

Rút ra bài học kinh nghiệm của Canađa trong xử lý quan hệ với Mỹ, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay nói chung và trong quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc nói riêng.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương.

Chương 1: Những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Canađa -  Mỹ giai đoạn 2001-2020. Chương này gồm các vấn đề: Bối cảnh thế giới và khu vực; Nhân tố tác động bên trong.

Chương 2: Quan hệ chính trị Canađa -  Mỹ trong thập kỷ qua. Với các nội dung: Quan hệ chính trị ngoại giao; Quan hệ an ninh quốc phòng Canađa và Mỹ.

Chương 3: Thực trạng quan hệ kinh tế Canađa - Mỹ trong thập kỷ qua. Với các vấn đề: Quan hệ thương mại và năng lượng; Quan hệ đầu tư và hợp tác tài chính Canađa -  Mỹ.

Chương 4: Đánh giá tác động và dự báo triển vọng quan hệ Canađa - Mỹ trong giai đoạn 2011-2020. Gồm các nội dung: Đánh giá tác động của quan hệ Canađa - Mỹ đối với hai nước, thế giới, khu vực và Việt Nam; Triển vọng quan hệ Canađa - Mỹ giai đoạn 2011-2020.

Sau khi nghe các phản biện và ủy viên Hội đồng nhận xét, phân tích, đánh giá, Hội đồng đã bỏ phiếu kín với kết quả 3/6 phiếu xuất sắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng, in và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: