Nghiên cứu dân tộc Hmông vùng biên giới Việt - Lào

15/11/2011

Nghiên cứu dân tộc Hmông vùng biên giới Việt - Lào Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ do PGS.TS. Phạm Quang Hoan làm chủ nhiệm, Viện dân tộc học là cơ quan thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 12 tháng 11 năm 2011, xếp loại khá.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội đồng do PGS. TS. Trần Đức Cường làm chủ tịch.

Đề tài thuộc Chương trình Hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ vai trò, vị trí của người Hmông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh của mỗi nước cũng như ở vùng biên giới hai nước Việt Lào.

Xây dựng các luận cứ khoa học cho việc đề ra giải pháp chính sách phát huy vai trò các yếu tố tộc người của người Hmông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh ở vùng biên giới Việt – Lào.

Nâng cao năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu cho các nhà khoa học Việt Nam và Lào trong lĩnh vực dân tộc học/nhân học góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho viện dân tộc học – tôn giáo (Viện Khoa học xã hội Quốc gia lào) và Viện dân tộc học (Viện Khoa học xã hội Việt).

Sau khi nghe các ý kiến đánh giá, nhận xét của các phản biện và ủy viên Hội đồng, Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu với số phiếu tối đa 7/7 xuất sắc.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: