Một số vấn đề quan hệ mậu dịch biên giới giữa các tỉnh Tây Bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc

15/11/2011

Một số vấn đề quan hệ mậu dịch biên giới giữa các tỉnh Tây Bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ do TS. Nguyễn Đình Liêm làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Trung Quốc là cơ quan thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 2 tháng 11 năm 2011, xếp loại khá. Hội đồng nghiệm thu do GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ tịch.

Đề tài nghiên cứu nhằm:

Đi sâu tìm hiểu thực trạng của quan hệ mậu dịch biên giới giữa các tỉnh Tây Bắc Việt Nam với Vân Nam, Trung Quốc từ năm 2001 đến nay, đặc biệt là trong 5 năm qua.

Phân tích bối cảnh mới tác động đến quan hệ mậu dịch biên giới giữa các tỉnh giữa các tỉnh Tây Bắc Việt Nam với Vân Nam Trung Quốc từ đó đưa ra dự báo về động thái phát triển của qua hệ này.

Thông qua nghiên cứu, khảo sát thực tế, đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần thúc đẩy mậu dịch biên giới phát triển trong thời gian tới.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương.

Chương 1: Những điều kiện cơ bản của 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc trong quan hệ mậu dịch biên giới.

Chương 2: Thực trạng quan hệ mậu dịch biên giới giữa 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam với Vân Nam Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ 21. Đề cập tới các vấn đề: Vài nét về quan hệ thương mại Việt Nam – Vân Nam; Tình hình quan hệ mậu dịch biên giới giữa 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc.

Chương 3: Dự báo động thái phát triển quan hệ mậu dịch biên giới giữa 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc trong bối cảnh mới. Chương này gồm: Bối cảnh mới tác động đến quan hệ mậu dịch biên giới giữa 4 tỉnh Tây Bắc - Việt Nam với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; Các yếu tố tác động trực tiếp đối với quan hệ mậu dịch biên giới; Dự báo động thái phát triển của quan hệ mậu dịch biên giới giữa 4 tỉnh Tây Bắc - Việt Nam với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc giai đoạn 2010 – 2015 và thời kỳ tiếp theo đến năm 2020.

Chương 4: Các quan điểm và giải pháp chủ yếu thúc đẩy mậu dịch biên giới giữa 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Chương này có các nội dung sau: Các quan điểm phát triển quan hệ mậu dịch biên giới giữa 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc; Một số giải pháp chủ yếu.

Sau khi nghe các phản biện và ủy viên Hội đồng nhận xét, phân tích, đánh giá, Hội đồng đã bỏ phiếu kín với kết quả 5/6 phiếu xuất sắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng, in và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: