Giá trị lịch sử văn hóa các di tích khảo cổ học thời đại Đá mới được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 - 2008 ở Bắc Việt Nam

15/11/2011

Giá trị lịch sử văn hóa các di tích khảo cổ học thời đại Đá mới được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 - 2008 ở Bắc Việt Nam Ngày 6 tháng 11 năm 2011, tại Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Gia Đối làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Hội đồng do PGS.TS. Trần Đức Cường làm chủ tịch.

Đề tài có mã số CT09-10-02 thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu nhằm:

Tập hợp và hệ thống hóa toàn bộ các phát hiện và nghiên cứu về khảo cổ học thời đại Đá mới ở khu vực Bắc Việt Nam từ 1998 đến nay. Công bố đầy đủ kết quả nghiên cứu, xây dựng các bản đồ phân bố, đánh giá giá trị và kiến nghị cho công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc;

Phân tích đánh giá, thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu so sánh nhằm làm rõ những vấn đề về khảo cổ học thời đại Đá mới ở Bắc Việt Nam và bối cảnh khu vực lân cận góp phần nâng cao một bước nhận thức khoa học về các tiến trình thích ứng, biến đổi văn hóa, khôi phục diện mạo Việt Nam thời tiền sử.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương.

Chương 1: Tổng quan.

Chương 2: Các di tích khảo cổ học thời đại Đá mới được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 đến năm 2008 ở Bắc Việt Nam. Chương này có những nội dung: Sơ kỳ thời đại Đá mới (15 di tích); Các di tích trung kỳ thời đại Đá mới (7 di tích).

Chương 3: Giá trị lịch sử - văn hóa các di tích thời đại Đá mới ở Bắc Việt Nam. Với các nội dung: Môi trường với các hình thái cư trú và kiếm sống của cơ dân thời đại Đá mới ở Bắc Việt Nam; Đặc trưng loại hình di vật các văn hóa Đá mới Bắc Việt Nam; Cư dân, tổ chức xã hội và đời sống tinh thần của người thời đại Đá mới ở Bắc Việt Nam; Thời đại Đá mới Bắc Việt Nam trong mối quan hệ với Đông Nam Á và Nam Trung Quốc.

Sau khi nghe các ý kiến đánh giá, nhận xét của các phản biện và ủy viên Hội đồng, Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu với số phiếu tối đa 7/7 xuất sắc. Nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ được in thành sách và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thu Hà

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: