Đánh giá giá trị lịch sử văn hóa các di tích thời đại Sắt sớm mới phát hiện và nghiên cứu ở Bắc Việt Nam từ năm 1998 đến 2008

09/11/2011

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Bùi Văn Liêm làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại xuất sắc.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Hội đồng do PGS.TS. Trần Đức Cường làm chủ tịch.

Đề tài  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm:

- Hệ thống hoá các phát hiện và nghiên cứu mới về khảo cổ học Thời đại sắt sớm ở Bắc Việt Nam từ năm 1998 đến 2008.

- Từ hệ thống tư liệu đầy đủ đến đánh giá lịch sử - văn hoá các thành tựu nghiên cứu khảo cổ học Thời đại sắt sớm, trong đó việc góp phần khôi phục lại nguồn gốc dân tộc Việt Nam, lịch sử Việt Nam và văn hoá Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các dự án bảo tồn và trưng bày phát huy giá trị của di tích.

- Dựa trên hệ thống tư liệu mới được nghiên cứu này bổ sung thêm những nhận thức để đánh giá, nhận thức về hệ thống tư liệu lịch sử thời đại sắt sớm; nhận thức về diện mạo lịch sử văn hóa Thời đại sắt sớm và đưa ra những nhận thức về lý luận và thực tiễn nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam, đưa ra cơ sở khoa học cho thực tiễn quy hoạch, bảo vệ các di tích nhằm phát huy giá trị của các di tích.

- Xây dựng bản đồ khảo cổ học thời đại Sắt sớm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập lịch sử Việt Nam, làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch bảo tồn và trưng bày các di tích tại chỗ cũng như xây dựng các bảo tàng trong nhà để phát huy giá trị của di tích.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng, in và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thu Hà

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: